Adampak logo
Select Language English language language chinese language thai language bahasa malaysia language bahasa indonesia <empty>
 
<empty>

นโยบายของเรา

 

มาตรฐานคุณภาพสูง

เรามีนโยบายด้านคุณภาพอย่างไร

บริษัท อดัมแพค (ประเทศไทย) จำกัด มุ่งมั่นในการส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ และบริการที่ดีที่สุด ในราคาที่เหมาะสม จัดส่งสินค้าตรงเวลาให้กับลูกค้า รวมถึงการพัฒนาคุณภาพของสินค้า บริการ และด้านเทคนิค อย่างต่อเนื่อง

ใบรับรองมาตรฐาน

ISO 9001:2015
มาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ

  • ใบรับรองเลขที่ : FM 690386
  • ใบรับรองมาตรฐานจาก : BSI

IATF 16949:2016
มาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ ในอุตสาหกรรมยานยนต์

  • ใบรับรองเลขที่ : FM 690388
  • ใบรับรองมาตรฐานจาก : BSI

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

เรามีนโยบายกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างไร

บริษัท อดัมแพค (ประเทศไทย) จำกัด มุ่งมั่น ที่จะปรับปรุง และปกป้องรักษาสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกวัตถุดิบ การดำเนินการผลิต ผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงบริการต่างๆ เพื่อที่จะลดผลกระทบที่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยมีความมุ่งมั่นในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมดังต่อไปนี้

1. ดำเนินงานภายใต้ข้อกฎหมายต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อม และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ให้ได้เป็นอย่างน้อย
2. มุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบ และปัญหาสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ในเรื่องต่อไปนี้
    2.1 ลดปริมาณขยะที่เกิดจากกระบวนการการผลิต
    2.2 ควบคุมปริมาณสารโลหะหนัก หรือสารต้องห้ามในผลิตภัณฑ์ และวัตถุดิบให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    2.3 ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และพลังงานอย่างคุ้มค่า ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
    2.4 ลดมลภาวะทางอากาศ และน้ำ
3. สร้างจิตสำนึก และฝึกอบรมให้กับพนักงานในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และพร้อมที่จะเผยแพร่นโยบายสิ่งแวดล้อมนี้แด่สาธารณะชน หรือผู้ที่สนใจทั่วไป

ใบรับรองมาตรฐาน

ISO 14001:2015
มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

  • ใบรับรองเลขที่ : THA/13/1342153351
  • ใบรับรองมาตรฐานจาก : ACS Registrars Ltd

TGO Guidance of the Carbon Footprint for Organization
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

  • ใบรับรองเลขที่ : TGO CFO FY19-125
  • ใบรับรองมาตรฐานจาก : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

เรามีนโยบายในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

บริษัท อดัมแพค (ประเทศไทย) จำกัด มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ควบคู่ไปกับการปฏิบัติหน้าที่ประจำของพนักงานทุกคน โดยมีนโยบายในการดำเนินงานดังนี้

1. ควบคุมการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
2. ดำเนินการป้องกันอันตราย การบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยจากการทำงาน ที่มีโอกาสเกิดขึ้น และลดความเสี่ยงตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไปอันจะมีผลต่อพนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียจากอุบัติเหตุ หรืออุบัติการณ์ต่างๆ
3. สนับสนุน และสื่อสาร สร้างจิตสำนึกให้พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกคนปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย และมีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

<empty>
ISO รางวัล  
<empty>
ผู้เชี่ยวชาญที่ อดัมแพค <empty> ISO ตราสัญลักษณ์
<empty>

นโยบายด้านอื่นๆ

เรามีนโยบายระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

บริษัท อดัมแพค (ประเทศไทย) จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการผลิต/ส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพตลอดจนสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า โดยปฏิบัติตามการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ภายใต้นโยบาย และการดำเนินการ
ดังต่อไปนี้

1.ส่งเสริมให้บุคลากรภายในองค์กรทุกหน่วยงาน เตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ที่จะมีผลกระทบต่อธุรกิจ โดยจัดให้มีคณะทำงานเพื่อรับผิดชอบต่อสถานการณ์ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และเป็นรูปแบบ
2. มุ่งมั่น และพัฒนาระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ โดยปฏิบัติตามความต้องการของลูกค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างสูงสุด
3.ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ตลอดจนตอบสนองความต้องการของลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน
4. ส่งเสริม และปฏิบัติตามระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ตลอดจนเฝ้าติดตาม และพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง

ใบรับรองมาตรฐาน

ISO 22301:2012
มาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

  • ใบรับรองเลขที่ : BCMS 672962
  • ใบรับรองมาตรฐานจาก : BSI

เรามีนโยบายหลักจรรยาบรรณแห่งพันธมิตรธุรกิจผู้มีความรับผิดชอบ

บริษัท อดัมแพค (ประเทศไทย) จำกัด มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล และการกำกับกิจการที่ดี และหลักจรรยาบรรณแห่งพันธมิตรธุรกิจผู้มีความรับผิดชอบ (RBA) เพื่อให้แน่ใจว่าสภาพการทำงานที่มีความปลอดภัยว่าพนักงานได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพ และศักดิ์ศรี และการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และดำเนินการตามหลักจริยธรรม โดยการกระทำ และการใช้มาตรฐาน RBA บริษัท อดัมแพค (ประเทศไทย) จำกัด ได้กำหนดนโยบาย ดังนี้

1. แรงงาน: บริษัท อดัมแพค (ประเทศไทย) จำกัด มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามหัวข้อด้านแรงงาน ตามหลักเกณฑ์ใน RBA การดำเนินการ และเสรีภาพในการเลือกงาน, ห้ามใช้แรงงานเด็ก, แรงงานเยาวชน (ถ้ามีการจ้าง) จะจัดรูปแบบงานที่เหมาะสม, ชั่วโมงการทำงาน, ค่าจ้าง และสวัสดิการต่างๆ, ความมีมนุษยธรรม, ห้ามเลือกปฏิบัติ, และเสรีภาพในการสมาคม
2. สุขภาพและความปลอดภัย: บริษัท อดัมแพค (ประเทศไทย) จำกัด คำนึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัยของพนักงาน สตรีตั้งครรภ์ และให้นมบุตร โดยการชี้บ่ง ประเมินความเสี่ยง และจัดทำแผนควบคุม การเตรียมรับมือกับเหตุฉุกเฉิน การเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงาน สุขศาสตร์อุตสาหกรรม งานที่ต้องใช้แรงงานหนัก การควบคุมความปลอดภัยในการใช้เครื่องจักร สุขอนามัย อาหาร บรรยากาศในการทำงาน และสื่อสารด้านสุขภาพ และความปลอดภัย
3. ด้านสิ่งแวดล้อม: บริษัท อดัมแพค (ประเทศไทย) จำกัด ตกลงที่จะดูแลสภาพแวดล้อมโดยการรายงานข้อมูล ใบอนุญาตด้านสิ่งแวดล้อม ป้องกันมลภาวะ ควบคุม ตรวจสอบ และติดตามการใช้ และลดผลกระทบจากสารพิษ น้ำเสีย ขยะ และมลพิษทางอากาศให้เหลือน้อยที่สุด การควบคุมส่วนประกอบของสินค้า ลดการใช้ทรัพยากร, พลังงาน, การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการจัดการน้ำ
4. จริยธรรม: บริษัท อดัมแพค (ประเทศไทย) จำกัด มีความมุ่งมั่นสูงสุดของความซื่อสัตย์สุจริต และความโปร่งใสในการปฏิบัติทางธุรกิจ, ไม่มีการเอื้อประโยชน์โดยไม่เหมาะสม, การเปิดเผยข้อมูล, ทรัพย์สินทางปัญญา, การทำธุรกิจการโฆษณา และการแข่งขันอย่างเป็นธรรม, ปกป้องความเป็นส่วนตัว, จัดหาทรัพยากรแร่ธาตุด้วยสำนึกรับผิดชอบ, ความเป็นส่วนตัว, ปราศจากการแก้แค้น
5. ระบบการจัดการ: บริษัท อดัมแพค (ประเทศไทย) จำกัด มีการดำเนินการจัดทำระบบ และปฏิบัติตามมาตรฐาน RBAโดยมอบความไว้วางใจ และเป็นไปตามความมุ่งมั่นของบริษัท ซึ่งรับผิดชอบการบริหารจัดการ และรับผิดชอบทางกฎหมาย และความต้องการของลูกค้า, การชี้บ่ง ประเมินความเสี่ยง และบริหารความเสี่ยงปรับปรุงวัตถุประสงค์, การฝึกอบรม, การสื่อสาร, การตอบรับของผู้ปฏิบัติงาน และการมีส่วนร่วม รวมถึงกำหนดกลไกสำหรับการร้องทุกข์ของพนักงาน

 
<empty>
<empty><empty>
<empty>
ประวัติบริษัท
ค่านิยมและมาตรฐาน
นโยบายของเรา
การรับรองมาตรฐาน
ร่วมงานกับเรา
ซัพพลายเออร์หลัก

ฉลากผลิตภัณฑ์
บาร์โค้ด
ไดคัทที่เที่ยงตรง
ซิลค์สกรีน
ฉลาก UL
ฉลาก RFID
โซลูชั่นป้องกันการปลอม
แปลงและการเปิดแกะสินค้า

อิเล็กทรอนิกส์
อุปกรณ์เก็บบันทึกข้อมูล
โลจิสติกส์
การดูแลสุขภาพ
การค้าปลีกและการ
ตลาดเคลื่อนที่เร็ว

เครื่องใช้ส่วนบุคคลและ
เครื่องใช้ภายในบ้าน

น้ำมันและเคมีภัณฑ์
ยานยนต์

ความสามารถทางเทคนิค
ความสามารถทาง
การผลิต

สาขาทั้งหมด
จีน
มาเลเซีย
ฟิลิปปินส์
สิงคโปร์ (สำนักงานใหญ่)
ไทย
อินโดนีเซีย
สอบถามราคาสินค้า


<empty>